Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. IX. NO. 3 October 15, 1905- Subscription price 50 cents per year. Published Monthly, at St- Michaels, Fort Totten P. 0. N. Dakota. TONA EYANPAHA YA- 

WAPI KIN CANTEWA- 

STEYA NAPE UNNI- 

YUZAPI. 

Eyanpaha wiconte etanlian ake 
inajin. Waniyetu topa hehanyan 
wicata makoce, el ozikiye, tka wana 
wobliheca teca, \\ iconi teca on ivopta 
11a wowivuskin on Ikcewicasa abebe- 
va wicoti kin. North na South Dako- 
ta. Nebraska, Montana na tona wazi- 
yata Canada ekta on pi kip henaiyaza 
yin kta. 

Iyuha tiwahe wanunjipila. Sina- 
SHtia Tiuiwakan kin he ina unyanpi. 
Slolunkiciyapi waste ke, ounkiciyapi 
na tohanl wocante sica unkakipapi 
canna wokicanote unkiciyuhapi na 
tohanl Wakantanka Tawokiconze kin 
ka owancava, tankava, wasao-ya iyaye 
kin he unkiyuskinui wasteke. 

Napata kioiyus mahpiya etkiya 
canku wan cigala na uepeya yunke 
cin ogna maunnipi iyecetu. Na le 
tokesi<e econqonui kta he? Kola un- 
kioiyapi km Eyanpaha el ohangle 
kiciya wounglakapi kta. Wakanye- 
ja wanji tonpi, lnniakastanni na Wa- 
kantanka cinea kagaui ehantanhans 
naunhonui nncinpi. Eyanpaha el 
vankin kta kinhan unkiyuskinpi kta. 
Caje plol unyanpi kta na tohanl ioage 
kin Evanuaha el caje wanglakin na 
on etanhan woakinice wanilya wani- 
vetu iglawa okihi kta. 

Kola unkiciyapi kin tohanl wanii 
te ehantans Eyanpaha vakiya otanin- 
pi kta, hececa kin kola wicaunyanpi 
qeya wa&kipapi na eantesicapi kin 
ora canteunsicaui na wasiglapi kin 
owicaunpapi kta na Eyanpaha el ya- 
otauinpi kinhan wicata hececa qon 
tohanl hantu kin islolunyanpi kta na ins akes tuwa kiciyuzapi kin siol un- 
yanpi uncinpi. Eyanpaha kin yaki- 
yaotaninpi kta hecel tiwahe teca kin 
iwicaunyuskinpi na nape wicaunyu- 
zapi kta na iyepi kin waniyetu na 
anuetu tukte etu wan kiciyuzapi kin 
islolkiyapi kta. 

Nakun taxii wasteste ota Eyanpaha 
el yaotaninui kta. Wicasa niaka 
akanl niiciyapi kta wos<inciye kin- 
Ni unpi kin oiyokipi kagapi kte 
cin, tukte ogna mazaska mnakiyaui 
Kta hecina, maga wowasi oecon kin, 
wamakaskan oawanglake kin. na wi- 
casa etkiya oniiciye kin na tanyan 
oigluha Kin. Eyanpaha el naKun Si- 
nasapa opa wan cinca tukte ogna 
tanyan icah wicakiyin kta hecina. 
hececa kin tohanl icagapi kin ovate 
wastepi na woilakepi kta, tukte ogna 
onspewicaunkiyani vunkan vvicohan 
siksica wawiyutan ota kin etan- 
han heyab igluhapi kta hecina 
na iyotan isanua tukte ogna wicanagi 
ni kte cin he onsuewicaunkiyapi kta. 
Tokel WaKantanka wastelakapi na 
tehilapi kte cin na on WaKantanka 
tawacin ogna skanpi na wakansica ti 
etanhan niiciyapi kta hecina. 

Tohanl Eyanpaha kin wovvapi ye- 
cagapi kinhan wicoie suksuta na isvi- 
cayazan unpi sni po! Waunsila suise 
tuweni ai'api sni po, tka e es taku 
ehapi kta hecina onahon waste, oya- 
wa waste, na wiciyokiui kta ogna 
eya po! 

Wakantanka Tawoope kin le e. 
Tuwa i'Kiyela untipi kin he teunliila- 
pi kta na tona toka unyanni kin hena 
unsiwiconlapi kta. Nakun le unki- 
ksuyaiji kta! 

'•Tuwena aiyaton kte sni." 

Ho waua Evanuaha kin ni velo; 
hece nikiye wacinpo! KaspaDi zan- 
tan henakeca tokatakiva wokaiuiu kta. Le ota sni na tohanl yaqupi 
canna wicolian tanka oyakiyapi. 
Wakantanka Tawokiconze owancava 
iyava oyakiyapi na on Wakantanka 
nivu wastepi na ni cinca na taku tona 
ecannonpi kin tanyan yuwaste kta- 
Tawoecon na Tiuiwakan tawa oyaki- 
yapi kinhan. 

Ongnahan sna taku wacinyayapi 
kte sni wanjikji otuya mazaska okise 
aluostapi. Mazaska okise omaka oti 
yohi heyab eyagnakapi na le woecon 
kin ovakiyaui kta — wicanagi ni 
kte cin heon. St. Francis Mission, 
Rosebud, S. D. 

El, July 1, 5th, 1905 hehan- 
yan Catholic Congress kin econpi na 
el oitancanpi kin; 

Pres. Alex Bordeaux, 
Sec'y. Peter Tall Mandan. 
Wigligla ataya itancan kin, Alex 
Turning Hawk. 

Woyustan 1. 

July 1, '05, Catholic Congress kin 
le tukte el econpi kta can St. Jo- 
seph na St. Mary Okolakiciye iyobila 
iye tokel cin pi qon he oo-na okiciva- 
pi kte. 

Woynstan 2. 

July 3, '05. Sinasapa owayawa 
yamni cajeyataui kin lena Tonkanii- 
layapi oti ekta wayawapi kta on un- 
kicinca tokel mazaska obe nom ivo- 
wajapi kin nonuiya etan on wayawa- 
pi kta uncinpi. Na hekta omaka to- 
kel iyowinkiyapi kin he ohinniyan 
hecel iyowinkiyapi kta uncinpi. Na 
heon Catholic Congress kin letan 
wowapi wan Commissioner kin un- 
qupi kte. Pres. Alex Bordeaux, 

Sec'y. Peter Tall Mandan. 

Woyustan 3. 

July o, '05, Tokata Pine Ridge, Holy Rosary Mission, S. D. el July 
1'2, 1906, kin he ostan ake Congress 
kin le econui kte. 

Woyustan 4. 

July 3, '05- Catholic Congress kin 
letan Peter Tall Mandan, na Joseph 
Red Willow, na John P. Grass, hena 
yamni American Federation of Ca- 
tholic societies kin mniciyapi kte 
ekta yapi kta- wicakahnigapi. 

Woyustan 5. 

July 3, '05, St. Joseph na St. Ma- 
ry Okolakiciye onpi kin, hena iyohila 
el tiuiwakan mnayanpi kte nakun 
waokiya unpi kte con heon. wamna- 
wicakiyapi kte, na tohanl Bishop 
kici mniciyapi kin mazaska kin hena 
unqupi kte. Na hehanl Father Dig- 
mann wowasake qu eciyatanhan on 
'•Eyanpaha" kin heon tokel kini kta 
oniciyakapi qon, na Louis Bordeaux 
he tanyan okahnih niyanpi qon he 
luecetupi kta oncinpi qon heon le el 
nakun onyaotaninpi. 

Peter Tall Mandan, Sec. ROSEBUD S. D. 

Sept. 23, Sicangu tipi ekta Lakota 
wowasi econpi na anpetu wanji $1.25 
wokajuju. Lehanl mazaconkaske 
tanka wan kagapi. Oglala makoce 
etanhan ihanke unma kin hehanyan; 
nakun ona anaptapi kte un, maka 
yublupi na iyokogna peji seca ileya- 
pi, hecel peta apsil yin kta okihi kte 
sni. Hekta ptanyetu tokaheya hecel 
heconpi. Lila tanyan. Ona wokoki- 
pe lehan cistila. Wowasi econpi he- 
na makoce ota el abebeya tipi na 
omniciye econpi sni. Tokata wi kin 
tiyata glipi kin hehan ake econpi kta. Mazaska okise qa nicajepi kin hiyu 
yayapi kin Eyanpaha qa Wocekiye wi- 
cohan oyakiyapi kta. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA, OCTOBER 15, 1905- SlNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHER and PROPRIETOR.. 

Fort Tottex. -:- North Dakota. Application has been made to the Post Office 

Department for the entry of this Publication as 

second class matter. With the Approbation and 
Blessino- of Rt. Rev. John Shanlev 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. OCTOBER, 15, 1905. St. Jerome's Church, 
Oct. 1, 1905. 

Wica O kodak iciye kin. 
Itanean tokapa, John Strait. 
Wiyokihe aya, John Two-Heart. 
Mazaska awanyaka, Felix Little. 
Wowapi kaga, John Sherman. 
Wayazanka awanyaka, Tawacinho- 
mni and George Hunt. 
W aBa gi makoee awanyakapi, John 
Heyuha and Bernard Two-Heart. 
Tivopa awanyaka, Canpaksa. 
Wowapi Wakan yawa, qa Odowan 
Jtancan, Alfred Little Wind. St. Jerome's Church. 
Oct. 1, 1905. 

St. Mary's OKodaKiciye kin. 
President Ataninwin. Wiyokihe 
aya, lawastewin. Mazaska awanya- 
ke, Nancy Strait. Wowapi kaga, 
Marv Two Heart. Wokagege Itan- 
ean, Oyewakanwin. (Mrs. Canpaksa) 
Mary Jane Little Cloud, Oowan 
itanean. Wayazanka awanvaka, 
Frances Langer qa Martha Two 
Heart. Tiyopa awanyaka, Ssawin. CANSAK ANA SAKOWIN. 

Wicasta wan cinhmtku sakowinpi 
uukan hena ohinni ena kioigepi sa. 
Htanipi kin qa waunspeicioiyapi kin 
ayustanpi qa kicigehanpi. Tawoyu 
hapi Kin wieakipi kta cinpi qa wica- 
sta siea qeya atkukupi kin te kta wa- 
kta unpi qa on kicige wicakiya hanpi. 

Atkukupi, wicasta waste kin, an- 
petu wan en cinhintKii kin wiea- 
kico. Wieikokam cansakana sako- 
win yuskisKin pahtaui eewieakihnake 
qa hey a; u Tuwa nituste wanjipike 
esta de cansakana opahte kin duvve- 
gapi kin mazaska opawinge cieioaju- 
pi kta." Owasin tawowasakepi kin 
on yuweh wacinpi. Tehan ituyaiyuta- 
pi qa ecaca econpica sni key a pi. At- 
kukupi kin heya: "Qeyas takomni 
takimi woecon wasakana iyececa 
sni." Cansakana opahte kin eyaku 
qa cansakana kin wanjikji yuweh 
aya. Cinhintku kin heyapi: ; '0 he- cen econpi kta hecina tokasni tuweke 
esta okihi kta." 

Atkukupi kin heya: '-Cms', can- 
sakana kin dena tokeca hinhda heci- 
na he nis iyenicecapi. Tohanyan su- 
taya, witaya yakinajinpi qa otoiyohi 
oyecivapi kinhan onicihini qa tuwe- 
oyazaniyanpi okihi sni. Tuka witaya 
nayajinpi oiyakaske kin he tohan 
psaka he kin de cansakana qeya weh- 
wegaheya hiyeye kin he iyecen ini- 
yayapi kta." 

De wicowoyake kin unkabdezapi 
waste. Witaya, sutaya naunjinpi qa 
ounkiciyapi kin onkoicihioi oa tuwe- 
ni takuni unkayujujuoi okihi kte 
sui. Tuka tohan kaabeya unkitawa- 
cinpi kin cansakana qeya wehweg* 
hey ena ehpeyapi kin he iyeuueecapi 
kta. 

Okodakigive wanunjipina on en 
nakieihtake sni e e wasag kiciva un- 
skanoi kta. Fort Tottep, N. D- Sept, 26 , 1905- 

Dakota ovate ekna wotanin waste 
iyaye cin he en eontonwanpi qa onk- 
abclezapi kta e he wicohan onkitawa- 
pi. Hecen wicasa qa tiwahe tona 
wana wati kin en wotanin waste kin 
mici on kta qa mis kici waon kta he- 
cen woawacin yuhapi kin. hena ake 
piva bdibeiciyapi kte cin iyehantu. 
Wotanin waste wan nayahonpi qa 
duhapi qon he tohanyan niyuwastepi 
kin he niye anicibdeze ca tohanyan 
onikdahniga hecinhan he niye nisna- 
na sdonyakiya qa tohanyan hunke sni 
iniyaye cin he niye sdonyakiya, he- 
cen dena wicasa etanhan qa is maka 
kin detanhan wowasake wan iyeon- 
yanpi kta onkokihipi kte sni tka wi- 
canagi niye cin he wankantanhan u 
e nayahonpi hecen heciya eonton- 
wanoi kinhan iye wanonyakapi ece. 
Hecen tona wana wicasa tankapi qa 
wayawatipi en tohinni onpi sni qon 
hena tawacinpi on woawacin tawapi 
qa wowicada tawaui kin on dehanye- 
na sutaya onuduhapi kta qa. hehan 
wicatancan on woonspe ota kin hena 
eqe ota sdonye sni onyanpi kta, esas 
onkitawaeinpi on tai<u wicaondapi 
kin sutaya onhcluhaui waste. Iho, 
wana Eyanbaha onkitawapi kin ake 
iyanke kta! Brother Giles wana kdi! 
qa ovate owasin Ft. Totten en onpi 
kin iyuskinpi, hecen nis nakun idu- 
skinpi kta ecanmi. Hecen wana Da- 
kota ekna wotanin waste kin he ni- 
yuwaste kin sdonyakiya hecinhan, 
nakun ovate tona nahanhci aicibde- 
zaoi sni onpi kin hena token ecanon 
kin is eya ecen econpi kta yacinpi 
kta. Qa bdoketu kin de Cannon 
Ball en omniciye tanka wan North 
Dakota en on kte cin he icage qa en taku tona iwaste qa ibdiheca kta 
eyapi qon hena piya tanyan onka- 
bdezapi waste, hecen taku tokaheya 
kin he North Dakota en omnicive 
tanka wan icage cin Ate wakan, 

1. Pope Pius X, yawaste kta ice- 
on kiyapi. 

2. Bishop qa priests wicaonyuhapi 
kin hena kinihanyan anawicongo- 
ptanpi iyececa, hena Dakota oyate 
en onpi kin heon onkiwastepi kin he 
sdononkiyapi. 

3. Eyanpaha kin ake inyankin kta 
oncinpi. 

4. Dakota ekna Wakankiciyuzapi 
yujujupi wan icah aye cin, he iyo- 
onkipipi sni. 

5. Dakota oyate onkicincaDi kin 
wocekive cona icagapi kta oncinpi 
sni. 

6. Onkicincapi wocekive cona ica- 
gapi kta oncinpi sni kin heon etanhan 
wasicun ekta omniciye tanka wan 
the '-Federation of Catholic Socie- 
ties" eciyapi yuhapi kin, he en ope 
onKiciyapi kta oncinpi. 

7. Dakota omniciye tanka North 
Dakota en yuhapi km etanhan oma- 
ka iyohi wicasa nom wasicunta omni- 
ciye kin ekta kahuihyewicayapi kta, 
qa John Strait qa Atdcitanajin wica- 
yu stan pi. 

8. North Dakota en omniciye tan- 
ka yuhapi eca Bishop of North Da- 
kota kin en on kta qa is iyehca okihi 
sni kin Sinasapa wanji iye iyecen en 
on kta oncinpi.. 

9. Omaka 1906 en, omniciye tanka 
Kte cin he Kangipaha en St. Jerome's 
Church etu kta yustanpi. 

Ho mitakuyepi, dena onkitawacin- 
pi en ake bdiheonKiciyapi kta ecan- 
mi. Wicasa tancan atayena wacin- 
icivalitani.kin he bdiheca eca, taku 
ota okihi ece qeyas tohan tancan wo- 
yazan yuha eca hehan iyecen okihi 
sni ece; hecen wowacinye en woecon 
yanke cin hena en bdiheca icicla sni, 
okiciyapi kte cin he taku ota okihi 
kte qa tohinni kuje aye kte sni qa 
iye tancan atayena bdiheca icidapi 
qa tona iyecen okihipi sni kin hena 
wicayasice wacinpi kin hena wowa- 
cinye on woawacin kin heea sni he- 
cen kohanna snija ece kin he sdon- 
yayaoi he wicacehpi towitan kin ee 
nakas. Hecen wana ake October 
onkihunnipi hecen St. Joseph okoda- 
kieiye en tona oitancanpi qon hena 
Dikiyapi kta. Unkan tona teca wo- 
itancan yuhapi Kin hena okini hecin- 
pi kta: Ho oitancan maqupi hecen 
ito bdihemiciye kta, hecen awacinpi 
kte cin he waste, tka iyotan woitan- 
can yuhapi sni qon he ehanna hecen 
awacinpi kinhan iyotan isanpa waste. 
Qais tona woitancan wicayutokecapi 
kin hena okini hecinpi kta: Ho ito oziwakiye kte ecinpi kta nacece qe- 
yas; ito woawacin wanji onkiksuyapi 
waste onkiye onnapepi kin on peti- 
janjan ihupa kin he onhduzapi kte 
qa nakun wikdi kin koya kinhan he- 
cen ojanjan kte onkitawacinpikinen 
qa onnagipi kin en kinhan itanean 
kin iyeniciyapi kte kinhan kicimaya- 
nipi kta okihi kte. Hecen taku on- 
cinpi qa taku wicaondapi qon he iye 
en onkaipi kta tka wikdi kin onki- 
cupi qa ake petijanjan ihupa kin ito 
qeyas etanhan minape oziwakiye kte 
onkecinpi kinhan. Wana onkitawa- 
cinpi onnagi ocowasin aokpas onkici- 
yaoi kta, hecen itanean kin wanni- 
yakapi kte sni taku yacin qa taku 
wicayada qon etanhan ozikiya nakas 
nitawacin qa ninagi ocowasin aokpas 
niciya. Qa is nitakuye qa kodayaya 
wan woitancan ohinye yakiye ca on 
ito kici oziiciya yaon kta yacin kin- 
han. Tto piya idukcan kta, qa nita- 
koda kin hecen eyakiye kte: Koda 
woawacin en itancanpi kin hena wo- 
wacinye en tanka wieayawapi kin 
hena eepi sni, qa tuwa tiyopa kin hen 
on qa wowidakevapi kin he itanean 
kin en tanka yawapi ece. Hecen 
woitancan on nice qeyas bdihenya 
onskan kte ce eyakiye kta, hecen 
tancan qa eehpi wiconi de en woi- 
tancan ninicapi esas wanikiya iyeqe 
tanka niyawapi kta wan niciyankapi 
kta; hecanon kinhan kodatonpi wa- 
ste duha kin tani'n kta. WTCOHAN WASTE EHANNI 

IKCEW1CASA WICEGNA E- 

CONPI KIN CAJEYATAPI. 

[Father Perrig, S. J.] 

Iapi ecela waonspe wicakiyapi kin 
tanyan ableswicayapi sni, tka wico- 
han ' v aste kin woonspe kici icikoyag 
yanke ehantans tanyan okahnih wi- 
caye pica. Le wicoie ehanni yuhapi 
na ohinniyan hecetu hca slolyapi. 
On etanhan lkcewicasa tawicohan 
waste qeya wowapi tanni el owapi 
qon hena hunh cajeblatin kta. He- 
ceca kin Dakota wicegna Sinasapa 
wocekive yuhapi kin hena tokel ins- 
eya wocekive wastelakapi na Wakan - 
tanka toie anagoptanpi kta onspewi- 
cakiyaui na cin wicakiyapi kta. 

Tokel Joseph Wakinyela Waste, 
Jesus Christ Tawocekiye etkiya 
io-luhomni na wocekive oofna ta. 

Wakinyela Waste, June 11, 1636 
omaka kin hehan mniakastanpi sni 
han itokam lila tanyan igluwinyeva. 

Woyazan tehika wan yuha hpaye 
hce ehanl wacekiye wicasa wan wan- 
yag hi na waonspekiyin kta cin. 
Wicasa kin le lila wocekive okahnig- 
in kta cin on tawiyukcan waste na 
tawacin owotanla vuha. On etanhan SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA, OCTOBER 15, 1905. Sinasapa wicasa kin wayazan hpay'e 
cin tanagi ecela kuwa sni — tancan 
nakun asniyin kta skan. 

Wicasa Wakan kin kico na waya- 
zaii yunke qon pejuta yatke kiyin na 
woyute qu. Tkas takuni okihi sni. 
Yunkan Wakinyela Waste heya: 

"Ate, minagi ecelakes kuwa yo na 
niniarnakastar vo; matin kte cin tan- 
yan slolwakiyelo." 

Canke hetanhan S.nasapa wicasa 
kin wayazan yunke kin, anpetu iyohi 
waunspekiyin kte qon hecela kuwa. 
Ongna anpetu wan el ake Wicasa 
Wakan kin wayazanke wanyang i, 
yunkan wapiya wicasa wan pikiya 
SKan he, cancega kabu, wakanlowan 
na taku toktokeca ota econhe. Wi- 
casa wakan lila icante sice na lila 
iyopewicaye incin wakansica wico- 
han econpi ca hjce na un Wakantan- 
ka sigiayapi. Tka Wicasawakan isan- 
pa takuni eye sni kinapa. Yunkan 
Wakinyela W T aste hecel eye: "Ate 
(Wicasa wakan) take- we cantenisica 
he? Wapiya wicasa kin he wicohan 
unktawapi ogna makuwa on el mahi. 
Tkale siceyala ehantans wancaK ayu- 
stan wakiyin kte. Wicohan kin le 
hecehci sica slolunyanpi sni. OanKe 
wicasa toktokeca el ounyanpi qon 
hena iyokipipi sni." 

Na Wicasa wakan kin hekiyapi; 
"Takuni onispe sni. Le wayazanka 
wan yunke kin asni yayin kta kecan- 
ni yaskan tka oyakihi sni. Heon wa- 
piya wicasa kin oniciyin kta on lei hi. 
Yunkan cannizeka. Le woyazan tan- 
ka kin wicasa nonpa na ins yamni ki- 
ktepi kta kipipi sui. Tokel waslol- 
yaya hecina ogna yaskan na wicasa 
unmapi kin inseya tukte ogna okihi pi 
skanpi kte cin he iyowinwicayakiyin 
kta wasteke." 

Hececa esas Wakinyela Waste to- 
hinni tokatakiya hecel econ kte sni, 
iwakta iciye na mniakastanpi kta lila 
kitan. Taku tona onspernayakiye kin 
hena sutaya wrcake cila, eye na taku 
tona ecun mayasi kin ecel ecaninun 
kta. Wana lila niahunke sni na mni- 
akastanpi cola mate kinhan petaowi- 
hanke wanice cin ekta ihpemayanpi 
kta. Heon takowe Wakantanka cin- 
ca makagin kte cin tawatelyaye sni 
huwo?" 

Wicasawakan kin le nahon nahan 
on lila iyuskin na wancake tokel cin 
kin ogna ecakicon na mniakastan na 
Joseph eya caston. Wana lecel iglu- 
stan na Wakinvanla Waste heya: 

"Ho ate, (Wicasawakan) wana lila 
cantemawaste na taku wanji ecela 
ehake mate sni hanna ikokam wakon. 
Inkpata mitakuye qeya tipi kin hena 
wawicaweglakin kta na nape wicablu- 
zin kta wacin, Tokel ilukcan Ate? 
Mni ktaiyowinmayakiyin kta huwo? Jyonnicipi sni ehantans tokasui lena 
kes nikiyela matin kta. Tka iyonici- 
pi kinhan wowapi miyecaginnayuha 
omani mni kta na he wowapi kin mi- 
sunkala wakipazo na ins minagi mici- 
cuwa kta ca tokel ehe kin ogna eca- 
mon kta. Wicasawakan kakel ayupta. 
"Kola, wikowakipa, onkinas canku 
ogna nitin kta na tohinni Wakpa ya- 
mni kin iyahunni kte sni;" 

"Hiya, matin kte sni kin cante ma- 
hel slolwakiya," eye: "Wakpayamni 
ekta iwahunni kta micila na mitaku- 
ye ob anpetu conala mankin na he- 
hanl matin kte. Canke toKel cin kin 
ogna ecetu." 

Wakpa Yamni ekta Joseph iglaka 
iyaye na wancak Sinasapa wicasa kin 
kico na wowapi wan kicagapi qon qu. 
Wicasawakan kin wowapi kin yawa 
na Joseph wocekiye opa slolyin na 
lila iyuskin na cantewasteya nape 
yuza. 

Yunkan Joseph heya: "Ciye yaya 
wan hutab ti kin lila tanyan maku- 
wa." Yunkan Wicasawakan kin he- 
kiya: "Miseyaiyejel ecacicon kta, 
Joseph ciye wave kin taku onspeni- 
ciye kin hena tanyan kiksuya yaun 
he?" "Haw weksuye," eye, na wa- 
Ksica nape el gluha qon kul egna 
kin na wancak taku wowicala na 
Wakantanka Tawoope, na wicohan 
wakan eciyatanhan onsuekiyapi kin 
hena ivuha glaheyehci cajeyal aya 
na wocekiye kin lila oholava eya. 

Ho hecel Wicasawakan kin lila 
iyuskin na anpetu conala Joseph ni 
un kin hehanyan tanyan kuwa. June 
30 ostan istiuma iyunke. 

Tkcewicasa kin lecelici Wakantan- 
ka etkiya icicunzapi na awacin yehci 
ogna maka mahel iyunkapi canna he 
isanpa takuni wicanagi oozikiye kun 
pica sni. Okodakiciye Opikiye. 

October wi kin econhan Okodaki- 
ciye oitancan pikiyapi ecee. St, Jo- 
seph Okodakiciye oitancanpi kin ta- 
ku econpi kte cin ki«suye ciyapi kta. 

OKodakiciye Itancan 
kte cin he wicasia waste heca kta 
wicoie waste qa ohan waste kin un 
unmapi kin onspewicakiye kta. Wo- 
ope tanyan sdonye kta hecen hena 
onspewicakive kta. Wocekiye eya 
onspe kta qa tanyan okahniga heca 
kta, qa iye kin hahanna qa htayetu 
owasin tiwahe en wocekiye econ kta, 
qa tona en unpi kinhan nakun econ 
wicasi kta. Anpetu wakan owasin 
cekiye ye kta, woahtani ohdag i qa 
Yutapi wakan icu kta. Nakun cinca 
kin Smsapa woonspe en yewicaye 
kta, qa okodakicive kin nakun iye- 
cen econ wicasi kta. Wicasta ihdasi- ca hece kte sni, qa wicakis wacinke 
sni, tuka waonsida kta. Winohca 
tawa kin tanyan kuwa kta qaonmapi 
iyecen econwicakiye kta, woyute, 
wokoyake tiwahe en iwicakihni kta. 
Miniwakan yatke kte sni, qa tiwahe 
tawa en tuwa heca aukteiyowinkiye 
kte sni, qa tuwe heca yatkesa kinhan 
ikiyena ye kte sni; tukten wowawi- 
yutanye yuke cinhan hen ye kte sni. 
Qa taokodakiciye mniwakan yatke 
sni wicasi kta. Okodakicive itancan 
kin cinca yuke cinhan hanyetu omani 
sni, hanpa apena econpi kta iyowin- 
wicakiye kte sni, hanhepi wacipi 
ekta omanipi kte sni wicakiye kta. 
Hecen econ kinhan he ohan waste 
kin on unmapi kin waonspekiya. 
Tona wocekiye en hunkapisni, omni- 
ciye en hunkapi sni kinhan ekta wi- 
caye kta, qa cekiye yewicasi kta, qa 
woahtani ohdagyewicasi qa Yutapi 
wakan icu wicasi kta; hecece cinhan 
okodakiciye kin sanpa wasag ieage 
kta. DETROIT EL AMERICAN FE- 
DERATION OF SOCIETIES. 
OMN1C1YE TANKA KIN. 

(Robert Higheagle.) 

Wana hehantanhan waniyetu wan- 
ji tka takomni St. Joseph na St, Ma- 
ry okolakiciye North na South Dak. 
el unpi kin tawicohanpi wan tohinni 
wotanin wowapi el nakihonpi sni na 
on lila oyake masipi sa on oblakin 
kta. 

July 23, 1904 hehan Wakpawaste 
el Sinasapa omniciye tanka yuhapi 
na el Matowatakpe kici Detroit el 
Wasicun omniciye tanKa ekta yeuu- 
sipi onkahnigapi. 

Rev. Fr. Bernard O. S. B. kici 
unkipi. St. Paul, Chicago hecel un- 
yanpi canke tohanl otonwahe kin le- 
na el unkipi canna Sinasapa, wicasa 
wasteste ota ohangle wicunyanpi na 
hena tokel okihi ka yuwankayus un- 
kuwapi. Tipiwakan na owayawa 
tawapi kin wasteste hca unkipazopi. 

Detroit ekta unkipi na hel Mawa- 
tanihanska inseya ihunni. Ehas tuwa 
na ins tuKte el unyuhapi kta tanin 
sni. Fathers of the Holy Ghost tipi 
el unkounyaupi qeyas toKel okihi 
wastepi. 

Omniciye tanka kin tiyopa yugan- 
pi sni itokam kahnihyewicayapi kin 
otonwahe canku tanka wan el kiwi- 
tayapi na wayajopi ospayepi wan 
tokahe wicakiya Kici pasi tipiwakan 
tanka hca wan etkiya maunnipi. 
Tunkasilayapi tawowapi (U. S. flag) 
yuha tokaheya manipi kte cin he 
Lakota kin he woyuonihan unqupi. 
Icewins ecin pica. Wasicun kekto- 
pawinge tona kel otonwahe tanka wan el lecelici emniciya yunkan un- 
sika Lakotala qeya el ounpapi na 
hecehci unyuonihanpi. 

Le ocanku ogna maunnipi kin oki- 
nas maka iyutapi wanji hehanyan 
keyapi, na hehanl wanwanyanka kin 
akes epi ke selececa; pa onkansi sni 
iyekiciya ocanku anonkatanhan ka- 
ontins hanpi. 

Tipiwakan timahel unkipi qeyas 
lila oiyokipi — anposkantu qeyas 
wakangli petijanjan kin wakinyan 
tunwanpi sekse iyaye na canlowan 
kiyapi kin yukizapi qeyas tipiwakan 
hinsko ataya nahunshunze heons 
Matowatakpe woglake el heye: 

"Tipiwakan timahe oiyokipi on mah- 
piya kin maka akanl hiyotanke na 
niyake mahpiya ekta wai iyececa. 
Tipiwakan kin owinja otehika on 
canowinja kin akahpapi canke wicasa 
kektopawinge ota tima iyayapi qe- 
yas ataya atanin sni. Sinasapa Wo- 
cekiye kin tohanyan un na tawowa- 
sake kin tanyan aslalyela wanunyan- 
kapi. Hecehci oiyokipi na taku wa- 
steste hca wanunyankaui tka iyotan 
taku wan unkablezapi. Wasicun kin 
tona oitancan owecinhan wicayuhapi 
kin tokel okihika wicagluonihanpi 
na ohowicakilapi. Arch Bishops, 
Bishops, Priests, Brothers, Sisters, 
Theological Students ehakehci tipi 
wakan tima hivupi qeyas tona tima 
yankapi kin iyuha najin akiyayin na 
woyuonihan olowan ahiyayapi. To- 
ketu qeyas tuwa lecekcekel tohinni 
wanyanke sni hantans owihanble 
kecin kta nacece. 

Ho lecehci omniciye kin tokaheya 
iyopta. Wocekiye ayustanpi etan- 
han omniciye tipi wan wicasa kekto- 
pawinge wikcemna ecel kipipi ca el 
mniunkiciyapi — anpetu yamni he- 
hanyan. Tokaheya eca ecemniciyapi 
el John Grass kici woglake masipi, 
canke iye woglakin na iyeweciska, 
yunkan toketu kelaka tipi kin ataya 
iwicuncupi keyapi. He htayetu kin 
otonwahe ataya omniciye econpi na 
ake woglake unsipi na hel ake iyotan 
tanyan waeye unkicunpi. 

Omniciye tanka kin el taku ota 
iwoglakapi. Sinasapa Wocekiye el 
okolakiciye tona yuhapi hecina hena 
witaya omniciye wanjila kinajinpina 
taku wiciwaste kte cin hena witaya 
patitanpi, na taku wicisice kin wita- 
ya pahukul yuzapi kta ogna vvoawa- 
cin yuhapi. Toketu qeyas maka 
owancaya Sinasapa tawicohan el eton- 
we pica kin iyuha cajeyatapi. 

Wicasa ksape hca tawoglake kin 
ito Lakota kin naunhonpi na unka- 
blezapi qes woiciconze ota onkagapi 
kta nacece. 

Anpetu ehake mniciyapi na oiyo- 
kipi iciya ble tanka ikowakatan wata SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA, OCTOBER 15, 1905. tanka ogna iyuha ai, el ikce Lakota 
tawicohan iwoglake masipi canke 
iblute qeyas lila iyokipipi. 

Sinasapa wicasa kin lila tanyan un- 
kipi keyapi: Unkipi sni iKokam he 
otonwahe kin el taku Lakota ke eya 
wauazo awicaipi na Lakota tokeske 
ohanpi na oigluha kin kpazopi na on 
etanhan Wasicun qeya Lakota etkiya 
came unyuzapi wanjikji istecapi ke- 
yapi. 

Rev. Father Bernard kici unkipi 
qevas lila owoglake waste kage. La- 
kota tantanhanpi on wasicun kin wo- 
ableze ota wicaqu. Toki unyanpi 
ke esa Lakota on lila tanyan iwica- 
kiye. . Nakun lila kici oinanipi wa- 
ste. Tuwa kici omani kin omani oi- 
yokipi na ptecala selececa kte. 

Wana unqupi kta yunkan Grand 
Rapids el Rev. Fr. Schremms, Vicar 
General kin unkicopi. Hel unglipi 
na ake Sinasapa wocekiye eciyatan 
taku ota unkablezapi. Anpetuwakan 
canke wacekiyapi el ounpapi na wa- 
hokonwicakiyapi itokam Woniya 
Wakan he Lakota kin ahiyaye unsipi 
canke canlowankiyapi tanka kin iya- 
yuhya onglohiyayapi. Father Ber- 
nard hehanl lasica wahokonwicakiye. 

Ho lecehci onkomanipi. American 
Federation of Catholic Societies wa- 
na ounpapi kin heontawoawacin ogna 
mikigluhapi kta, hececa kin taku 
onkokihipi kta. Witaya naunjinpi 
kin waunsakapi kta; kiyuspeya unki- 
yayapi kin onkohinhpayapi kta. 

Wotanin wowapi kage kin lila na- 
giye unyanpi na nakun wicite wakin. 
Tantanyan unpazopi tka wanjila ee 
woihaya ecaunkiconpi. Wicite owa 
wan John Grass kici ite onkowapi. 
Ihinhanna wotanin wowapi wanji 
opeuntonpi yunkan — osungye kel 
ohase Lakol iglusya onkowapi. Wase 
onkicunpi, John Grass wapaha obleca 
wan on na maza mimela wan tanka 
ca maku akahpeya napin, aske gluwi, 
canhpi wan nape iyayuze, na mis 
wapesa wan waste ca mun, wawoslata 
nawapin, aske wagluwi, sina canko- 
han wan hinmin, inyan kapemnipi na 
itazipa na wanju hecel iyayus manke. 
Inse ite wohinyayasyakel — wahtesni 
kin eyese onkowapi. Unkiyepi kayes 
unkihapi incin hecehci wakounyakapi 
qon anpetu kin hena kapa unhiyupi. St- Michaels, 
St. Joseph's Society Oct. 8, 1905. 
Frank Demarce, Itancan tokapa. 
Itkowicakipa, wiyokiheaya. Joseph 
Matohi, mazaska awanyaka. Henry 
Zitkana Koyake, wowapi kaga. Ta- 
tankapa qa Wasuicasnamani, waya- 
zanka awanyakapi. Mazakahomni 
qa Tunkawakana, wicahapi awanya- 
kap. Philip Lohnes, tiyopa awan- yaka. John Lohnes, odowan itancan 
qa Bible History yawa. St. Michael's, St. Mary's Society. 
Lumina Tunkasaiciyewin, itancan 
tokapa. Kinajinwin, wivokihe aya. 
Louisa Court, mazaska awanyaka. 
Gertrude Lohnes, wowapi kaga. 
Oyankewastewin, wokagege awanva-, 
ka. Itokabnajinwin qa Tatiyopama- 
zawin, wayazanka awanyakapi. Ti- 
yoniya, tiyopa awanyaka. Louisa 
Hiorheao'le, odowan itancan. OCTOBER WI KIN 
he sipto on wacekiyapi wi eciyaui. 
Ahounpapi waste ka. 

"Mary ciyuonihan wocekiye en de- 
cen ceunkiyapi. Mary Wakan Wa- 
kantanka hunku waunhtanipi kin 
Wakantanka ceunkiciciyapo." 

Unkisnana iyadyatayena ceunki- 
ciciyapi sni, tuka nakun tona woa- 
htanisa kin hena wicunkiksuyapi qa 
cewicunkicicivapi kta; hececa kin 
Wakantanka wicayuwaste qa tanyan 
wocekiye ohna iyopte wicaye kta. 
Unkisnana Wakantanka Tawokicon- 
ze kin cin onkiciyapi kte sni, qa unk- 
isnana mahpiya iwauncinni kte sni, 
tuka wicota om unyanpi uncinpi kta. Ikceya Wotanin. 

Russia, Japan okicize wana akici- 
vustanpi. President Roosevelt nape 
kiyus wicakiye. 

Spain ekta nina wicaakinan qa on 
wicasa ota akihan tapi. 

Kadecana se Mexico ekta mazaska 
ooqe wan maka mahel siha iyutapi 
kektopawinge wanji sanpa opawinge 
zaptan heci Sinasapa wosnapi econpi. 
Wicasa opawinge nom opapi. 

American Federation of Societies 
kin omniciye tanka wan de wi kin, 
New Orleans en yuhapi kte qon he 
econpi kte sni. Yellow Fever, ma- 
kosica kin heon. Onkinas Buffalo, 
N. Y. heci January hehand econpi kta. 

58th Congress kin woope wan de- 
cen yustanpi. "Tohand Ikcewicasta 
qeya wasicun tawicohan oihdoaye kin 
he ektah ihdoipi hantans Tunkansi- 
nayapi kin hecetu da kin Ikcewicasta 
otoivohi woiyowaja kin wicakieikpa- 
mni kta wowasake qupi." 

Mniwakan oyanke en omaka kiu 
de nina tanyan waicage qa nina ma- 
gaksiea ota — mahipahin qa maho- 
winja ota kta. 

Wasicun makoce icu aupi on Mon- 
tana ekta pteicatiye wicasa nihinciya- 
pi qa wamakaskan ota icahwicayapi 
wicohan kin ahduoptetupi kta. De 
ptanyetu km nemani ohna nina wi- j^iinyapatakiya wiyopewicakiyapi. 

Candi kin taku ota okihi sni wica- 
ye. Wokamna ota en wicas'ta canon- 
papi htaniwicakiyapi iwicacupi 
okihi sni. 

Wicowayazan ota kuwapi ca sni sa 
mniwakan yatke sa woyazanke ehan- 
tans. Chief John Grass Woglaka. 

Detroit A. Y. C S. Omniciye 

tanka kin. 

(Owoglake Tokaheya.) 
(Robert Higheagle Ieska.) Mitakolapi:- 

Otonwahe nitawapi 
kin Iel wahi na taku tona woecon 
luhapi wanblakin nalila cantemawa- 
ste. Ito le nakapi kin wanji niciyepi 
wan toki tehanl on kte — -ni nains te 
slolyayapi sni. Yunkan ungnahela 
anpetu wan el wanlakin kte. Tokel 
okihi canteniwastepi kta iblukcan. 
Le anpetu kin hecehci wanciyankapi 
unkan^hemaceca. (nape akaskapapi) 
Malakota na on woksape na woonspe 
manice lakas maka akanl iyotiye wa- 
kiye. 

Hekta waniyetu wikcemna zaptan 
ecetu qon hehan tunkansilawaye kin 
wicasa itancan heca. Hehan ovate 
onkitawapi ehan wasicuwanice — Sa- 
glasa wasicun nom Lakota vuzapi ca 
ecepila. 

Yunkan ungna tokiyatan Wicasa 
Wakan wan wicoti egna hi. Lakota 
kin le wicasa tokecahca ablezapi na 
on tukte ogna ke esa lila yuonihanpi 
cinpi. Hehan canpagmiyanpi taku 
ke esa ista wanunyankapi sni canke 
tukte ogna atcupi kta tanin sni. Le 
ogna ecela unyuonihanpi. Wicoti 
iyaza ptehasina ihankeya wastehca 
ignipi na he Wicasawakan kin akanl 
egnakapi na wicoti el aglipi. (nape 
glaskapapi.) Le itkokipapi kin hel 
ohitike kin sunkakanyanka ai. Tun- 
kasila iye ptehasina ai na yublaya 
eofna kin na he akanl Wicasawakan — 
kin (Father DeSmet) iyotak kiyaoi na 
Ohitike kin iyuha yuonihanyan akupi. 

Hocokata wakeya ihankeya tanka 
wan keyapi na el egnakapi na tun- 
Kasila wiyunge; takowe yau na taku 
wicohan ka ca ovale huwo? Yunkan 
heye: "Niyepi on wau — Lakota oci- 
lepi. Sinasapa Wicasa Wakan he- 
maca. Nicincapi ob mniacicastan- 
pi na tukte ogna tanyan lapi kta he- 
cina unspeciciyapi wacin. Hehan 
wanivetu manonpa canke wicasa wa- 
kan kin he mniamakastan. Tunkasi- 
la nakun le Sinasapa kin wocekiye 
wakan tawowicala ogna mniakastan. 

Hehantanhan tahenakiya Lakota 
eo-na SinasaDa wocekive kin inaiin 
sni icage. Iecana Lakota kiu nonpa 
kiya kiyuspa eyaye — unma wasicun iyayuh onpi na unma hecena owato- 
glayakel unpi na on etanhan oski- 
skapi ota. Tohanl okicize canna 
Father DeSmet ake hi nasna »wi- 
cayuasni. Tatanka lyotake taoyate 
kin wokokipepi qeyas ekta wicai. 
Sinasapa kin le tuweni nape apazo 
okihi sni, — ohinni Lakota kin ob 
ociwasteya ounye. Tatanka lyotake 
taoyate kin otahci Sinasapa kin ana- 
goptanpi na wahwayela hinglapi. 

Ho hecehci wasicun etkiya wowah - 
wayela na wocekiye ogna oigloaye 
eciyapi kin ogna unhiyupi. 

Le mitahoksila kin wanji, (High- 
eagle epazo na) he wana ieska we- 
ciye. Taku wasicun ia emiciye kin 
oyakahnigapi huwo? (Lila nape 
glaskapapi na tipi ataya nahunshun- 
zapi.) Hecehci wacin na hecehci 
tunkasila cin makiye. 

Inyan Woslahan el omniciye tanka 
onyuhapi yunkan el tokahci mitao- 
mniciyepi kin naunhonpi. Lecala 
South Dakota el ake omniciye tanka 
onyuhapi na etanhan wau kta ma- 
kahnigapi. 

Hekta Sinasapa owayawa un yuhapi 
tka waniyetu ota iyotiyekiye iyopte 
unkiyapi nakuns atayas inajin nunse 
hiyu. Taku on lecehci hena hececa 
kin he ateyapi qeya tanyanpi sni, 
Wakantanka yukan wowicala ni- 
capi on takuni oholapi sni. Atewica- 
yapi etanhan Sinasapa opapi na ins 
Wakantanka wowicala yuhapi wicun- 
yuhapi yunkans anpetu kin lehanl 
Lakota wocekiye opa otapi kta tka. 

Tona makoce tokikiyatan yahipi 
ke esas Ikcewicasa ehanni wicoicage 
wapazo})i el Lakota kin ehanni wico- 
han pazopi wanlakapi. Yunkan La- 
kota qeya tokesKe wanwicalakapiqon 
he Ikcewicasa kin ataya heoncecapi 
kecannipi naceca. Hena Lakota kin 
oyate ataya wicapazopi sni. Ikcewi- 
casa kin wana wicota hci wahwayela 
skinciyapi; Wakantanka wicalapi 
wocekiye opapi. 

Le nawajin kin tohinni ehanni 
tunkasila wave kin tokel wicoicage 
yuha qon he pazo yakel omawani sni 
kepin kte cin lila icante mawaste — 
na isanpa icante mawaste kin he La- 
kota qeya wasicuu tawicohan ogna 
igloavapi qon lehanl wicawapazo kin 
he e. Maka tankaya omawani na oton- 
wahe ota wanblaka, Washington ekta 
tonakel wai na otonwahe kin he ena 
wasicun ko ota wanwicablake. Wana 
anpetu nom lei waun — otonwahe ni- 
tawapi kin tohinni hecehci otonwahe 
wanjini skaya hin na wicasa tawacin 
na cante tanka lehan hunniyan wan- 
blake sni. (Lila nape akaskapi na 
yamni akigle timayankapi kin woo- 
glake nahonpi na Lakota iwicayu- 
skinpi on wopila eyapi.)